Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/u6812376/public_html/wp-content/uploads ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi | Yöncert Belgelendirme
Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO; Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 kadar ülkenin
oluşturduğu bir Uluslararası Standart Örgütü (International
Standardization Organization )’dür.

ISO 9001 Standardı beş yılda bir yenilenir. İlk defa 1987’de
yayınlanmıştır. Daha sonra 1994, 2000 ve 2008 yıllarında üç defa
yenilenmiştir. Son olarak 2015 yılında yenilenmesi nedeniyle ISO
9001:2015 Standardı olarak anılmaktadır ve halen bu versiyonu
geçerlidir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

 • Müşteri ve yasal düzenlemelere uygun faaliyeti,  sürekli olarak gerçekleştirebilme yeteneğinin bir göstergesidir.
 • Uygunsuzlukları önleyici ve sürekli iyileştirme özlü mükemmel bir sistemdir.
 • Uluslar arası haberleşme dili İngilizce; şirketler arası haberleşme dili IATF 9001’dir.
 • IATF 9001:2015; Organizasyonların özel gereklerine göre açılabilen bir uygulama modelidir.

ISO’nun Standartları İkiye Ayrılmaktadır.

 1. Üretim Standartları: Ürünlerin belli kurallara göre üretilmesini düzenleyen standartlardır.
 2. Yönetim Standartları:  Yönetimi belli kurallara bağlayan
  standartlardır. Ürünle doğrudan ilgileri yoktur.  IATF 9000, IATF 14000,
  IATF 22000 gibi standartlar bu gruptandır.

Sekiz Temel Yönetim İlkesi

1. Müşteri Odaklılık

Bütün çalışmaların, organizasyonun ve üretimin gitmek istediği tek
adres müşteridir. Bu faaliyetlerin güvencesi de müşterinin memnun olması
ve sayısın artmasına bağlıdır. Bu nedenle organizasyonun stratejileri,
hedefleri ve çalışmaları müşteri odaklı olmalıdır.

2. Liderlik

Her organizasyon insan gibi canlıdır, ruhu ve bedeni vardır. Bedeni
kumanda eden ruhtur, organizasyonu kuran ve yöneten de lideridir.

3. Katılım

Derinlikli ve çok yönlü düşünen liderin düşündüklerini
gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için yardımcılara ve
katkılarına ihtiyacı vardır.

Liderin temel yeterliliği kendisiyle iş ve amaç birliği yapmış
kimselerin demokratik bir ortamda katkılarını yapabilme şartlarını
oluşturmaktır.

4. Süreç Odaklılık

Organizasyonlar bütün faaliyetlerini öncelik sırasına göre çeşitli
bölümlere ayırmalı, bunları planlama, uygulama, kontrol etme ve
iyileştirme döngüsü içinde yürürlüğe koymalı ve sorumluları belirlemeli,
faaliyetin girdisi olan şey işlendikten sonra mamul olarak çıkmalıdır.
Bir sürecin çıktıları, kendisinden sonra gelen sürecin ihtiyaç duyduğu
girdileri olarak doğru önceliklerle sıraya konulmalıdır.

5. Sistem Esaslılık

Planlanmış olan süreçlerin organizasyonun nihai başarısına
endekslenerek doğru öncelikler ve sıralamalarla beraber doğru
irtibatlandırmanın sağlandığı süreçlerin en iyi şekilde organize
edilmesidir (organizasyon ). İyi süreç planlaması, doğru sistemleşmeyi
büyük ölçüde kolaylaştırır. Verimliliğin en kuvvetli etkeni sistemdir.
Organizasyonlar sistemsel yapılanmalarındaki başarısızlık sebebiyle
toplam cirolarının %25’ini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

6. Sürekli İyileştirme

Organizasyonun varlığının temel teminatı her alanda rekabet
yeteneğine sahip olmasıdır. Kaynaklarımızı bir öncekinden daha iyi
kullanıp başarımızı bir düzey daha yukarı taşıyarak rekabet edebiliriz.

7. Somut Verilerle Karar Verme

Sorumluların başarılarını ölçmek için sayısal ölçüm teknikleri
kullanılmalı, belirlemeler hissi değerlendirmelerden uzak olmalıdır.

8. Tarafların Yararını Düşünme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin 8 Uygulama Maddesi

 1. Konu ve Kapsam
 2. Özgün Referanslar
 3. Terimler ve Tanımlar
 4. Kalite Yönetim Sistemi
 5. Yönetimin Sorumlulukları
 6. Kaynakların Yönetilmesi
 7. Ürünün Gerçekleştirilmesi
 8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Doküman Yapısı

 • KEK (Kalite El Kitabı)
 • Prosedürler
 • Çalışma ve İş Talimatları
 • Kayıtlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları

ISO 9001:2015 standardının uygulanması sonucu yüksek masraflara yol
açan hatalar yok edilerek üretimin ve hizmetin kalitesi hızla
yükselmekte,devamlı artan müşteri memnuniyeti sayesinde rekabet
üstünlüğü, satışta avantaj, müşteriye güven gibi bir takım avantajlar
sağlamaktadır.Bunların yanı sıra firmanın bünyesine kazandırdığı
faydalarda çok önemli olup aşağıda belirtilmiştir.

 • Firma içinde planlı ve sistematik çalışma koşullarını sağlar.
 • Hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli
  çalışma koşullarını oluşturur.Faaliyetlerin izlenebilirliğini ve geriye
  dönük çalışmalara ulaşılabilirliğini sağlar.
 • Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi
  şartların yerine getirilmesiyle kusursuz ürün elde etme imkanı sağlar.
 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Azalmış iadeler
 • Daha az müşteri şikayeti ve
 • Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
 • Karlılığı ve verimliliği artırır.
 • Etkin bir yönetim sağlar.