Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/u6812376/public_html/wp-content/uploads Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Yöncert Belgelendirme
Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA

Basınçlı Kap ve Tesisatlar

Basınçlı Kap ve Tesisatlar

Basınçlı Ekipmanların Muayenesi

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş
ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve
uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde,
imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak
yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin, 2. Periyodik
Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar
bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak
hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi
belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı
aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden
kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı
olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda
belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda,
düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile
birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Yine aynı yönetmeliğin 2.1.2. alt benti;
“Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli
ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006
tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar
Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan
hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen
kriterlere göre yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların
periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin
bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri
ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi,
kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına
ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.
Basınçlı kapların kontrol süre ve kriterleri tablo-1’de verilmiştir.

Yöncert Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan basınçlı ekipmanlar;

 • Buhar Kazanları
 • Kalorifer Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Buhar Jeneratörleri
 • Otoklavlar
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü)
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yeraltı)
 • Basınçlı Hava Tankları
 • Kompresörler
 • Hidroforlar
 • Boyler ve Genleşme Tankları
 • Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar